Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osvojovanie zdravotníckych, hygienických, či bezpečnostných znalostí sa stáva organickou súčasťou žiakov a učiteľov na škole. Skúsenosti ukazujú, ako záleží práve na učiteľovi, na jeho vedomostiach nielen z vlastného predmetu, ale aj z oblasti bezpečnosti práce. Tejto problematike je preto potrebné venovať pri stanovovaní cieľov veľkú pozornosť .Učiteľ pripravuje žiaka pre život, to znamená , že nestačí mu odovzdať určité vedomosti, ale súčasne vypestovať u neho potrebné schopnosti, aby mohol v plnej miere využívať tieto v praxi, s prihliadnutím na zdravotnícke, hygienické bezpečnostné pokyny. V tejto oblasti je možné sa zamerať na plnenie výchovných cieľov – žiak si musí navyknúť na hygienické návyky telesné i mentálne. Na hodinách odborného vyučovania, Chémie vedie učiteľ žiakov k potrebe užívania pracovného obleku, úprave zovňajšku, vlasov. Žiak si musí navyknúť nielen dbať na bezpečnostné pravidlá pri práci, ale aj vyžadovať od iných, aby dbali, musí poznať možnosti úrazu a škôd na zdraví. Musí si osvojiť pravidlá bezpečnosti a vykonávania prvej pomoci. Pri práci učiteľ poučí žiakov o možnostiach úrazu so zlým náradím alebo so zlými osobnými pomôckami. Žiak si musí osvojiť účelný režim dňa, efektívne využívať energie, vyhýbať sa škodlivým návykom.

Skôr, než vnikneme do problematiky starostlivosti o bezpečnosť a zdravia žiakov, je potrebné sa oboznámiť s tým ,čo je to bezpečnosť. Je to systém činností, prostriedkov a opatrení, ktoré vytvárajú a zaručujú bezpečnosť a zdravie, nezávadné pracovné podmienky. Pracovné podmienky sú súhrn všetkých skutočností, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s pracovným procesom a môžu ovplyvňovať telesné a duševné vlastnosti a schopnosti žiakov v pracovnom procese.

V zmysle normy 822011 nebezpečný činiteľ pracovného procesu je taký činiteľ, ktorého pôsobenie na mládež môže v určitých podmienkach viesť k úrazu alebo inému prudkému zhoršeniu zdravotného stavu. 

Úraz – je náhle alebo dočasné, prípadne trvalé poškodenie telesného alebo duševného zdravia, ktoré nastalo nezávisle od vôle zraneného pôsobenia vonkajších vplyvov. Podľa závažnosti sa úrazy delia na: - smrteľné 
                      - hromadné
                      - ťažké
                      - ostatné /drobné/

Nastokrát dochádza k pracovným úrazom. Je to porušenie zdravia spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. U žiakov je to úraz, ktorý žiak utrpel pri vyučovaní v priamej súvislosti s ním. Patria sem úrazy na výlete, exkurzie, LVVZ, v záujmových krúžkoch, na brigádach.

Okrem úrazov poznáme ešte pojmy: - nehoda
                                                     - havária
                                                     - porucha 

Pracovné úrazy sa nemajú podceňovať.
Povinnosť je:
       - úraz ihneď ohlásiť svojmu nadriadenému
       - ihneď ošetriť
       - viesť evidenciu v knihe úrazov
       - na prístupnom mieste umiestniť riadne vybavenú lekárničku PP
       - zaregistrovať úrazHlásenie o úraze
Organizácia po prijatí správy je povinná úraz ihneď ohlásiť:
       - príslušnému útvaru polície 
       - príslušnému orgánu hygienickej služby
       - príslušnému okresnému úradu 

Pracovné úrazy sa odškodňujú. Organizácia je povinná v plnom rozsahu poskytnúť náhradu za stratu, bolesť a za účelne vynaložené náklady spojené s liečením. Právo na starostlivosť a zdravie patrí k základným občianskym právam zaručeným Ústavou. Podľa toho zákona organizácie sú povinné urobiť všetky opatrenia v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváranie a ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce. Pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok sa musia vykonávať všetky opatrenia proti vzniku, šíreniu chorôb, ako aj prenosných chorôb a epidémií. Žiaci sú povinní aktívne sa zúčastňovať na zabezpečovaní starostlivosti o zdravie. V záujme svojho zdravia sa majú podrobiť zdravotným prehliadkam a vyšetreniam. Každý žiak je povinný poskytnúť, alebo sprostredkovať nevyhnutú pomoc osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti, alebo javí známky závažnej poruchy zdravia.

 

Najčastejšie úrazy 
V odborných učebniach pracujú žiaci pod vedením učiteľa. Zúčastňujú sa na prácach, ktoré predpisujú učebné osnovy. Práca musí byť organizovaná tak, aby nadväzovalo na teóriu. Pred započatím práce vyučujúci oboznámi žiakov s činnosťou práce, s náradiami a zásadami bezpečnej práce. Pred započatím práce vyučujúci sa musí presvedčiť, či všetko zariadenie je prevádzkyschopné, či sú uložené na pravom mieste, či sú stroje zabezpečené proti