Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.ročník - účelové cvičenie - jesenné , jarné

3.4.2006 - 2.UC zraz pred telocvičňou o 7.45 hod.

2.ročník - účelové cvičenie - jesenné, jarné

 

Účelové cvičenia : 

Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku dva razy ročne v rozsahu 6 vyučovacích hodín v teréne (v každom polroku školského roku raz).
Účasť žiakov na cvičeniach je povinná!
Žiaci si zmeneným zdravotným stavom  (zmenenou pracovnou schopnosťou) plnia úlohu primerane (Usmernenie MŠ SR č. 161 - 10 /91 - 25 str. 4).
 Triedny učitelia na túto skutočnosť upozornia žiakov. V čase konania účelového konania môže mať žiak ospravedlnenie iba od lekára, z ktorého je zrejmé, že ide o dlhodobejšie ochorenie. Od rodiča iba v prípade závažných udalostí v rodine napr. pohreb, ale doložený aj príslušným dokladom. Účasť na cvičeniach sa učiteľom započítava do vyučovacej povinnosti. Vyhodnotenie cvičenia sa vykoná na najbližšom rokovaní pedagogickej rady.
Účelové cvičenia sú osobitnou formou povinného vyučovania, ktorou sa overujú, sceľujú,rozširujú a upevňujú vedomosti z učiva na ochranu človeka a prírody.
 Dozor nad žiakmi jednej triedy pri účelových cvičeniach v sídle strednej školy vykonáva pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom strednej školy. Ak sa tieto podujatia konajú mimo sídla školy alebo pre žiakov niekoľkých tried, určí riaditeľ strednej školy z pedagogických zamestnancov vedúceho a ďalších sprievodcov tak, aby na jedného sprievodcu vrátane vedúceho pripadlo najviac 25 žiakov. Dozor sa začína 15 minút pred časom určeným pre príchod žiakov na určené stanovište a končí návratom žiakov na určené stanovište.