Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pri hodnotení študentov v telesnej výchove sledujeme tieto kritériá:

1. Úroveň rozvoja všeobecnej pohybovej výkonnosti, ktorú zisťujeme podľa úrovne

základných pohybových schopností / rýchlosť, sila, obratnosť, vytrvalosť /

prostredníctvom nasledovných motorických testov, ktoré robíme na začiatku a na

konci školského roku ako vstupné a výstupné testy.

Ø člnkový beh z povysokého štartu / úroveň bežeckej rýchlosti

Ø skok do diaľky z miesta / úroveň výbušnej sily dolných končatín / 

Ø sed – ľah / dynamická sila brušného svalstva /

Ø 12 min. beh / všeobecná vytrvalosť /

Ø zhyby na doskočnej hrazde – chlapci, kľuky – dievčatá /    dynamická sila horných končatín /

2. Stupeň zvládnutie základného učiva zo športových hier / basketbal,     volejbal, futbal / a z gymnastiky prostredníctvom testov pohybových zručností a prevedením jednoduchej gymnastickej zostavy.

 

3. Prístup študenta a jeho aktivita na hodine, reprezentácia školy.

 

Kritéria hodnotenia TV:

- študent je povinný nosiť si úbor na cvičenie, ktorý zodpovedá  podmienkam hodiny ( cvičenie v telocvični a na školskom dvore ).

- ak  si študent povinne nenosí cvičebný úbor a nemal ho viac ako na 30 %  hodín, môže byť navrhnutý učiteľom TV na urobenie komisionálnej skúšky ( na polroka a na konci školského roku ).

- Ak študent na hodine necvičí, musí mať ospravedlnenie buď od lekára   alebo od  zákonného zástupcu.

- Ak študent na hodine necvičí a má ospravedlnenie, musí sa hodiny zúčastniť. Ak sa tak nestane, učiteľ je povinný dať študentovi neospravedlnenú hodinu.

Hlavným cieľom TV je kompenzovať jednostranné psychické zaťaženie študentov fyzickými aktivitami, ktorých špecifické ciele TV predstavujú:

a) Telesný a funkčný rozvoj základných pohybových schopností a telesnej zdatnosti.Rozvoj pohybových schopností / rýchlosť, sila, obratnosť, vytrvalosť / formou pohybových hier, posilňovacích cvičení.../

 

b) Rozvoj pohybových zručností a návykov t.j. :

 

- osvojiť si racionálnu techniku základných lokomočných pohybov / behu,

skoku, hodu, vrhu /.

- zvládnuť základnú hernú činnosť jednotlivca v športových hrách

/ basketbal, volejbal, futbal /

- zvládnuť základné prvky športovej gymnastiky / kotúle, stojky, premety,

preskoky /

c) Rozvoj koordinačných schopností t.j. :

 

- osvojiť si techniku jednotlivých atletických disciplín

/ skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou, technika nízkeho štartu,

štafeta, hod granátom ... /

d) Osvojiť si cvičenia zamerané na prevenciu úrazovotosti, na zvýšenie

 

kĺbovej pohyblivosti a celkovej telesnej výkonnosti / Stretching /.

Osvojiť si cvičenia zamerané na formovanie celého tela :

Ø      posilňovacie cvičenia pre chlapcov

Ø      Pilatesové cvičenia – pre dievčatá.

Ø      cvičenia zamerané na relaxáciu.

Vzhľadom k podmienkam školy je dôležité zosúladiť hodiny TV pre zmiešaný súbor chlapcov a dievčat.