Jdi na obsah Jdi na menu
 


Telesná výchova je súčasť výchovy a vzdelávania žiakov našej školy. Telesná výchova je na našej škole organizovaná ako povinný predmet, pre žiakov zaradených do 1.zdravotnej skupiny. Systém telesnej výchovy  umožňuje všetkým študentom po dobu celého stredoškolského štúdia zapojiť sa do telovýchovnej a športovej činnosti .Telesná výchova je zahrnutá v osnovách v rozsahu dvoch hodín týždenne. Nad rámec povinnej telesnej výchovy je pre všetkých študentov pripravený program športových aktivít a bohatý kalendár športových súťaží a turnajov .Povinný vyučovací predmet je špecifický svojím zameraním na cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonalenie detí a mládeže, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Poskytuje základné teoretické a praktické telovýchovné vzdelanie z vybraných odvetví telesnej výchovy a športu. Pomáha odstraňovať nedostatky u zdravotne oslabených žiakov. Plní významnú kompenzačnú a motivačnú funkciu. Utvára kladný vzťah k pohybovej aktivite, k telesnej výchove a k športu. Výrazne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov uplatňovaním olympijských ideí v telovýchovnej a športovej činnosti. Pomáha hľadať a rozvíjať pohybovo nadaných žiakov.