Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.. Na hodinách telesnej výchovy  sú triedy rozdelené  na dve skupiny: skupina chlapcov

a dievčat

2. Študenti používajú úbor podľa pokynov vyučujúceho.

3. Študenti používajú inú športovú obuv na ihrisko a inú do telocvične.

4. Študent sa stará o to, aby jeho úbor zodpovedal hygienickým potrebám.

5. Do telocvičných zariadení vstupuje iba spolu na pokyn vyučujúceho.

6. Študenti sa pridržiavajú pokynov vyučujúceho, dodržujú pokyny bezpečnosti a ochrany zdravia,

      aby nespôsobili ujmu na zdraví sebe, alebo inej osobe.

 7. Každé zranenie oznámia vyučujúcemu TEV, ktorí zapíše zranenie študenta do evidencie

      školských úrazov.

 8. Chránia cvičebné náradie a náčinie.

 

 

Na hodinách telesnej výchovy je zakázané

 

 1. Akékoľvek slovné zastrašovanie, fyzické a psychické násilie a akákoľvek činnosť, ktorá môže spôsobiť

    psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví.

 2. Propagovať alebo šíriť násilie a rasizmus.

 3.Prechovávať mobily a predmety ohrozujúce život a zdravie.

 4. Prechovávanie, užívanie, predaj a poskytovanie návykových látok / alkohol, tabakové výrobky, organické    

    rozpúšťadlá a nelegálne drogy / ako aj ich výroba / vrátane surovín na ich výrobu/.

 5. Propagovať  alebo inak šíriť toxikomániu.