Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obsah vyučovacieho predmetu telesná výchova na našej škole tvorí systém pohybových aktivít, poznatkov, pravidiel, záujmov a ďalších hodnôt. Rozlišuje osobitosti chlapcov a dievčat, aplikujú sa v ňom tradičné  druhy športov a cvičení. Učebné osnovy vychádzajú z dvojhodinovej týždennej dotácie pre telesnú výchovu, minimálnej pre splnenie cieľov a naplnenie obsahu základného učiva. Učivo predmetu sa diferencuje na základné a výberové.
Základné učivo je záväzné. Reprezentuje približne 70 % obsahu, ktorý zahŕňa:

poznatky z telesnej kultúry
diagnostikovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov
poradové cvičenia
kondičné, koordinačné a kompenzačné cvičenia
cvičenia a poznatky z atletiky, gymnastiky, športových hier, plávania, úpolov, kondičnej prípravy, turistiky a lyžovania.

Výberové učivo je zamerané na rozšírenie ponuky pohybových aktivít zo základného učiva. Obsah výberového učiva sa určí podľa záujmov a potrieb žiakov, podmienok školy, jej tradícií, špecializácie učiteľa a predstavuje 40 % z obsahu telesnej výchovy. Pracuje sa s diferencovanými skupinami individuálne so žiakmi, realizuje sa kruhový tréning. Progresívnou

formou je problémové a programové vyučovanie, ktoré zvyšujú úroveň osvojenia pohybových zručností a aktivitu žiakov vo vyučovacom procese. Na zvýšenie úrovne telesnej zdatnosti je vhodné využívať formu domácich cvičení.
Vzhľadom na diferencované materiálne a priestorové podmienky školy učitelia TV prispôsobili učivo TV konkrétnym podmienkam a pristupujú k vymedzeniu obsahu ako k otvorenému systému, t.j. dopĺňajú ho, prípadne i redukujú, a to v závislosti od vlastných podmienok, záujmu žiakov, miestnych tradícií a ďalších potrieb, ale vo vzťahu k základným cieľom.Predmetová komisia telesnej výchovy je odborno metodické grémium pre usmerňovanie vyučovacieho procesu telesnej výchovy. Komisia preberá zodpovednosť za úroveň a kvalitu vyučovania telesnej výchovy.