Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školským úrazom je úraz žiaka, ak sa stal:
a/ pri vyučovaní alebo výchove mimo vyučovania na SŠ
b/ pri školských akciách na záchranu ľudských životov, odstraňovaní príčin alebo následkov živelných pohrôm a pod.
c/ pri činnostiach, ak ich žiak vykonal na príkaz riaditeľa alebo iného oprávneného pracovníka školy

Školským úrazom nie je úraz žiaka, ktorý sa stal v inej organizácii pri praktickom vyučovaní, odbornej, alebo spoločenskej praxi vykonávanej podľa učebných plánov a osnov (ide o pracovný úraz, nie o školský).

Zápis o školskom úraze sa spisuje do 4 dní odo dňa úrazu, a to v tom prípade, ak je dôvodom neprítomnosti v škole najmenej 3 dni odo dňa úrazu. Záznam o školskom úraze spisuje triedny učiteľ a bezpečnostný technik, k spísaniu sa prizve aj rodič žiaka.
Na vyšetrovaní školského úrazu sa zúčastňuje triedny učiteľ, bezpečnostný technik (Ing. Oboril), priamy nadriadený a môže sa zúčastniť aj rodič žiaka.

Záznam sa vyhotovuje 5 krát:

- postihnutý (rodič)

- obchodná akadémia

- KSK
- bezpečnostný technik

Evidencia školských úrazov - všetky úrazy (poranenia), aj malé, ktoré nespôsobia neprítomnosť v škole 3 dni.

V knihe školských úrazov sa uvedie: meno žiaka, dátum úrazu a v akom rozsahu.
Kniha školských úrazov sa nachádza v kabinete TEV.